Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς το σύνολο των ατόμων που επωφελήθηκαν άμεσα ή έμμεσα ανήλθε σε 1251.